INFOLINIA:       +48 511 213 833     |      +48 508 215 729

EMULTINET tw�j lokalny dostawca us�ug multimedialnych

Obszar zaznaczony na niebiesko oznacza miejsca gdzie zasi�g si�ga oko�o 90% terenu, odliczaj�c okolice niezamieszkane lub lasy. Zasi�g mo�e by� du�o wi�kszy i mog� si� zdarzy� miejscowo�ci, których nie ma na mapie, lecz s� w naszym zasi�gu. Zale�ne to jest od dost�pno�ci do naszych najbli�ej po�o�onych w�z��w �wiat�owodowych oraz nadajnik�w bezprzewodowych. Aby lepiej zobrazowa� dost�pno�� rozbudowywanej przez nas infrastruktury teleinformatycznej i us�ug z ni� zwi�zanych, przedstawiamy orientacyjn� map� zasi�gu sieci na 01.10.2015